Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.


Suy niệm

Chúa Giêsu đã ba lần loan báo về cuộc thương khó của Người. Thế nhưng, trong tâm trí các Tông đồ, Nước Trời vẫn chỉ như một vương triều trần thế. Các ông coi trọng quyền lợi cá nhân của mình, nghĩ mình đáng được đối xử cách ưu tiên và đặc biệt. Hai người con ông Dê-bê-đê mong ước được ngồi bên hữu và bên tả; các môn đệ khác thì tức tối ghen tị. Trước suy nghĩ của các Tông đồ, Chúa Giêsu đã nắn chỉnh lại cách hiểu của các ông về hạnh phúc Nước Trời, về sứ mạng của người Tông đồ: Đó là con đường phục vụ, hy sinh và hiến dâng cả mạng sống mình.

 Với mỗi người chúng ta hôm nay -những người đang sống trong môi trường xã hội, giáo xứ, gia đình- chắc hẳn cũng không thoát khỏi những cám dỗ về quyền lợi và hưởng thụ. Ít nhiều, ta mong sao mình là người quan trọng, người được phục vụ, được “ngồi bên hữu hay bên tả”. Thập giá và chén đắng, hy sinh và khổ chế như thật quá xa lạ với cuộc sống con người… Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta mở lòng xét lại những tương quan của mình với Chúa, với tha nhân và với mọi người, qua mẫu gương yêu thương, phục vụ, hy sinh của Thầy Chí Thánh Giêsu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn đặt Chúa làm trọng tâm đời sống mình, để biết sống yêu thương, phục vụ Chúa và tha nhân trong vai trò, bậc sống mình. Xin giúp chúng con ngày càng sống theo gương khiêm hạ của Chúa và vững vàng theo Chúa trên con đường thánh giá Chúa đã đi. Amen. 


Comments are closed.