Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên – Thánh Augustinô – Ngày 28/08/2021

Lời Chúa: Mt 25,14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi.

Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng: Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng.

 


Suy niệm

CỘNG TÁC CÙNG CHÚA VỚI TẤM LÒNG BIẾT ƠN

Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. (Mt 25,15)

Đời sống Kitô hữu không chỉ là chấp nhận một hệ tư tưởng hay một hệ thống luân lý, nhưng trước hết và trên hết, đó là dấn thân trong một mối quan hệ tình yêu với Thiên Chúa. Mối quan hệ này không chỉ có một chiều trao ban từ Thiên Chúa, nhưng về phần con người, chúng ta được mời gọi cộng tác cùng Chúa với tấm lòng biết ơn để những ân sủng phát xuất từ nơi Ngài có thể sinh hoa kết trái tốt lành trong cuộc đời chúng ta.

Bài Tin mừng hôm nay được biết đến với tên gọi “Dụ ngôn về những nén bạc”. Trong câu chuyện dụ ngôn này, Đức Giêsu kể về tương quan thái độ giữa một người chủ và ba người đầy tớ mà ông đã phó thác tài sản cho họ trước khi trẩy đi xa. Khác nhau về khoản tiền được trao phó và thái độ sống, dẫn đến những người đầy tớ được ông chủ phán xét cho hai số phận khác biệt: những ai tốt lành và trung tín sẽ được giao phó những việc lớn hơn, cùng với đó là hưởng niềm vui của chủ; còn ai hư thân và biếng nhác thì phải chịu mất tất cả, thêm vào đó còn phải khóc lóc, nghiến răng.

Trong đời sống, chúng ta có lẽ nhận thấy nhiều người đang cho rằng mình chẳng có trách nhiệm bao nhiêu đối với Chúa và Giáo Hội, bởi họ thấy mình cũng chẳng được ơn huệ bao nhiêu, thì việc gì phải bận tâm báo đáp! Đối chiếu với dụ ngôn hôm nay, chúng ta cần nhận ra rằng: tất cả những gì mà tôi đang có đây đều chẳng phải do sức riêng tôi, nhưng hoàn toàn là do Chúa đang ký thác nơi tôi và Ngài luôn mong chờ tôi làm cho chúng sinh lợi. Không nhận ra ơn huệ Chúa ban đã là một tội, hơn nữa, sự vô ơn đó còn dẫn tới những tội lớn hơn khi ta lười biếng không chịu cộng tác khiến cho những ơn huệ ấy ra vô ích. Chúa là ông chủ rộng lượng, Ngài không ép con người phải làm điều gì quá sức lực Ngài đã ban cho ta: Ngài không đòi người có hai nén phải làm lợi được năm nén, nhưng Ngài cũng không chấp nhận sự lười biếng của kẻ vô ơn. Có lẽ không mấy ai trong chúng ta dám tự hào rằng mình đang cầm giữ năm nén bạc, nhưng cũng đừng ai nghĩ rằng mình chỉ có hai bàn tay trắng. Chỉ riêng sự sống mà tôi đang có này thôi đã là một ơn huệ mà chẳng gì có thể báo đền, huống hồ nữa là sức khoẻ, tài năng, hay những ơn trợ giúp lúc khốn cùng…

Xin Chúa ban ơn mở lòng trí để mỗi người chúng ta nhận ra bao nhiêu ân huệ Ngài đã ban cho mình, từ đó tích cực hơn trong cuộc sống, cả về phần thiêng liêng và tự nhiên, để xứng đáng hơn với sự tin tưởng, kỳ vọng và tình yêu của Chúa.


Comments are closed.