Thứ Bảy Tuần VIII Mùa Thường Niên – Ngày 1/6/2024

Lời Chúa: Mc 11,27-33

Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” Đức Giêsu đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!” Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: ‘Do Trời,’ thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ Nhưng chẳng lẽ mình nói: ‘Do người ta?’” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: “Chúng tôi không biết” Đức Giêsu liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

 


Suy niệm

QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

“Ông ấy lấy quyền nào mà làm điều ấy?” (Mc 11,28)

Cuộc sống và quyền lợi là hai hạn từ đi đôi với nhau như: quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm thân thể, quyền bất khả xâm phạm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền được phát biểu ý kiến…Các quyền này giúp cho con người biết sống tôn trọng phẩm giá của chính mình và phẩm giá của người khác.

Trong Tin Mừng hôm nay, các giới lãnh đạo Do Thái cũng đề cập đến “quyền” khi các ông hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy quyền nào mà làm điều ấy?” Quyền mà Tin Mừng muốn đề cập tới ở đây là quyền năng của Chúa: quyền chữa lành, quyền tha tội, quyền cho kẻ chết sống lại…Mặt khác, câu hỏi của các giới lãnh đạo Do Thái mang một ý đồ gian manh và đầy nguy hiểm. Nếu Đức Giêsu trả lời là Ngài tự ý lấy quyền của riêng mình mà làm vậy, thì họ ngay lập tức có lý để bắt Ngài vì những lời nói đầy ngông cuồng. Nếu Ngài nói là lấy quyền của Thiên Chúa thì họ cũng thừa cớ để loại trừ Ngài vì những lời nói lộng ngôn.

Chúa Giê-su nhận thấy sự gian manh của họ nên Ngài hỏi vặn lại: “Phép rửa của Gioan là do Trời hay do người ta?” Câu hỏi này khiến họ gặp phải một nan đề khó giải quyết, bởi lẽ, nếu trả lời là đến từ Thiên Chúa thì họ đoán trước có thể sẽ bị Đức Giêsu nói rằng: tại sao các ông lại chống? Hay nếu đến từ Thiên Chúa thì tại sao không tin Gioan đã làm chứng về Ngài? Và tại sao không công nhận Ngài là Mêsia? Còn nếu nói là đến từ con người thì chắc chắn họ bị dân chúng chống đối và phản loạn, bởi vì Gioan được coi như Ngôn Sứ và là chứng nhân. Đứng trước tình thế bí bách đó, họ chỉ còn biết thốt lên: chúng tôi không biết! Do đó, theo lý luận và thành thật, những kẻ chống đối Chúa phải biết Chúa đã lấy quyền từ đâu để làm các điều ấy.

Như thế, câu hỏi của Chúa Giê-su: “Phép rửa của Gioan là do Trời hay do người ta?” là câu hỏi để đánh thức lương tâm và mời gọi chúng ta đi theo con đường sự thật với lòng chân thành, nhờ đó mới vào được Nước Chúa và được cứu rỗi. Vì thế, chúng ta muốn vào Nước Chúa thì phải tự vấn lương tâm, canh tân đời sống với lòng chân thành thì mới được cứu rỗi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn về cuộc sống của mình và xét xem chúng con đã sống như thế nào? Xin Chúa cho chúng con nhận biết sự thật, canh tân đời sống, khiêm tốn đón nhận và sống sự thật của Chúa cho đến cùng.


Comments are closed.