Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Lc 1, 16-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.


Suy niệm

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1, 28).

Giữa gia đình nhân loại, Mẹ Maria là người được Thiên Chúa tuyển chọn để làm mẹ Thiên Chúa. Chức vị rất cao trọng đã được ban cho Mẹ là người nữ thật khiêm hạ. Và hẳn nhiên, là con cái của Mẹ, đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội mà Thiên Chúa ban cho Mẹ cũng chính là niềm tự hào của mỗi chúng ta.

Khi chiêm ngắm Mẹ Maria với tước hiệu Vô nhiễm Nguyên tội, con cái Mẹ được mời gọi biết vượt thắng các cơn cám dỗ của mọi hình thức kiêu căng, chống lại thánh ý Chúa; biết chọn cho mình đời sống khiêm tốn, yêu thương, phục vụ… Có như thế, mỗi chúng ta mới xứng đáng với tước vị là kitô hữu, con cái của Thiên Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin cho gia đình chúng con biết yêu quý đời sống đơn sơ, khiêm tốn; đồng thời biết noi gương Mẹ để góp phần làm cho Danh Cha cả sáng bằng đời sống quảng đại, yêu thương, phục vụ tha nhân. Amen.


Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân loại, chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho mẹ nhiều đặc ân mà trên trần thế không ai được như mẹ. Mẹ được ơn trinh thai, một ân huệ đặc biệt chỉ mình mẹ mới có. Thiên Chúa còn cho mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội nghĩa là Thiên Chúa đã gìn giữ linh hồn Đức Mẹ không vướng phải vết nhơ tội nguyên tổ. Và sau khi mẹ qua đời, Thiên Chúa lại đưa cả hồn lẫn xác mẹ về trời……xem tiếp


Comments are closed.