Thứ 5 Tuần 5 Mùa Chay – Ngày 22/03/2018

Lời Chúa: Mt 8,51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

 


Suy niệm

Tin Và Giữ Lời Hằng Sống

“Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Mt 8,51).

Trong cuộc sống, chúng ta bước vào mối tương quan với người khác qua các cuộc đối thoại. Khi niềm tin được triển nở từ những cuộc đối thoại đó, mối tương quan càng trở nên mật thiết. Cũng vậy, để mời gọi con người bước vào mối tương quan với mình, Thiên Chúa đã đi bước trước qua việc ngỏ lời với con người. Chính Lời Chúa đưa chúng ta đi vào cuộc đối thoại với Người. Lời ấy không phải là một điều gì đó trừu tượng nhưng được mạc khải nơi chính Lời của Chúa Giêsu. Thế nhưng, nhiều lúc Lời của Chúa Giêsu vẫn bị người đương thời khó chấp nhận vì họ vẫn chưa tin vào Ngài. Họ có thể tin rằng Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là người nói Lời Thiên Chúa nhưng việc tin rằng Ngài chính là Thiên Chúa, Thiên Chúa của tình yêu và là Đấng có thể đem lại sự sống đời đời thì thật khó. Thế nên, lời mời gọi của Chúa Giêsu “ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51) trở thành một chướng ngại đối với họ. Từ đó, họ chẳng thể bước vào mối tương quan với Chúa Giêsu. Và có khi nào, lời mời gọi ấy cũng đang là chướng ngại đối với chúng ta ngày hôm nay?

Trong suốt mùa Chay, lời kêu gọi “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15) của Chúa Giêsu luôn vang vọng bên chúng ta. Sám hối là sửa đổi, canh tân lại cuộc sống hầu có thể giao hòa và được sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa qua tiêu chuẩn và mẫu mực là chính Tin mừng. Nhưng liệu chúng ta có thực sự tin vào Tin mừng, tức là tin vào Lời của Chúa Giêsu? Nếu chúng ta tin, cách sống như thế nào sẽ chứng thực điều đó? Chúng ta nhớ lại, trong Cựu ước, nơi Giao ước giữa Thiên Chúa với dân Người, Thiên Chúa đã kêu gọi mọi người giữ Lời của Người, tức Thập Giới hầu có thể được sống. Đến thời Tân ước, trong Giao ước mới, để được sống, con người cũng phải tuân giữ những điều luật của Thiên Chúa, những điều luật này nay được thể hiện qua chính Lời của Chúa Giêsu và được thâu tóm vào điều luật mới, đó là “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Quả thật, chỉ khi yêu thương anh em, chúng ta mới thực sự tuân giữ Lời của Chúa Giêsu và như thế, chúng ta có được và trao ban sự sống mà Chúa Giêsu đã hứa, sự sống của tình yêu cho tất cả cho mọi người.

Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin để con luôn xác tín vào lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa qua Lời của Ngài, hầu con can đảm bước vào mối tương quan tình yêu với Chúa, mối tương quan giúp con có được sự sống đích thực. Amen.


Comments are closed.