Thứ 4 Tuần II Mùa Chay – Ngày 20/03/2019

Lời Chúa: Mt 20,17–28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – MẪU GƯƠNG PHỤC VỤ

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Tâm lý tự nhiên ai cũng mong được quyền cao chức trọng để được phục vụ, để có kẻ hầu, người hạ. Với tâm thức này, hai người con ông Dêbêđê cùng với người mẹ đến xin Đức Giêsu cho được làm quan lớn, được ngồi bên hữu, bên tả trong triều đình của Thầy Giêsu. Lời cầu xin của hai môn đệ nhà ông Dêbêđê đã khiến cho mười môn đệ còn lại tức tối. Họ tức giận vì sợ mình thua thiệt trong cuộc đua tranh giành quyền lực. Vậy ra, mười hai Tông đồ ai cũng mong được làm thủ lãnh, làm người lãnh đạo để có quyền hành trong tay, để được người khác phục vụ. Nhưng đó có phải là cung cách lãnh đạo của người môn đệ Chúa Giêsu? Câu trả lời là không. “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”(Mt 20,25–27). Cung cách lãnh đạo của người môn đệ Chúa Giêsu phải là cung cách lãnh đạo phục vụ: tình yêu thay cho quyền hành thống trị, gương sáng thay cho những mệnh lệnh khô cứng. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương lãnh đạo phục vụ khi từ bỏ địa vị ngang hành với Thiên Chúa để sống như người trần thế (x. Pl 2,6–7), khi Ngài bước xuống dòng sông Giođan để đồng hàng với các tội nhân (x. Mt 3,13–15), khi Ngài nên như người đầy tớ đi rửa chân cho từng môn đệ (x. Ga 13,5), và nhất là, khi Ngài hiến dâng mạng sống trên thập giá làm giá cứu chuộc muôn người (x. Mt 20,28)

Còn bạn và tôi hôm nay đã biết noi gương Chúa Giêsu trong việc phục vụ người khác hay chưa? Hay chỉ muốn được người ta phục vụ? Chu toàn các bổn phận được trao phó cách vui tươi hay làm một cách máy móc chiếu lệ cho xong việc? Tích cực cộng tác vào công việc chung của giáo xứ, của cộng đoàn hay chỉ thích đứng bên ngoài để lên án chỉ trích?

Lạy Chúa, giữa một thế giới ai ai cũng mong được tiến thân nhưng lại rất ngại để hiến thân phục vụ người khác. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa sống hy sinh trong âm thầm khiếm tốn và nhiệt thành phục vụ mọi người. Amen.


Comments are closed.