Thiệp mời Thánh Lễ Tấn Phong Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân

Comments are closed.