Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 23, 35-43

Khi ấy, […] quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.


Suy niệm

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

Hôm nay toàn thể Hội thánh mừng kính Chúa Kitô là Vua vũ trụ. Chúa Kitô là Vua, nhưng hoàn toàn khác với những vị vua trần gian. Người không ngồi trên ngai vàng để người khác phục vụ, cũng không dùng uy quyền bắt người khác phục tùng. Trái lại, Người là một vị Thiên Chúa hạ mình xuống trần gian, mặc lấy thân phận con người để phục nhân loại. Người tự nguyện phục vụ trong yêu thương, và hiện diện để chia sẻ những đau khổ của con người.

Khi tôn vinh Chúa Giêsu là Vua của mọi kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống theo Người. Trong xã hội ích kỷ và hưởng thụ của nhiều người hôm nay, Hội thánh rất cần những con người sống yêu thương và phục vụ, để làm cho khuôn mặt yêu thương của Chúa luôn được tỏa sáng cho mọi người.

Lạy Chúa Kitô Vua vũ trụ, Chúa đển trần gian không phải để đươc phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mình cứu chuộc muôn người. Xin Chúa làm Vua cai trị muôn loài, cai trị lòng con suốt đời, để cả cuộc đời con luôn biết sống phục vụ và yêu thương như Chúa. Amen.


Comments are closed.