Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B – Ngày 16/09/2018

Lời Chúa: Mc 8, 27–35

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Xêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng : “Người ta bảo Thầy là ai ?”. Các ông đáp lại rằng : “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi : “Còn các con, các con bảo Thầy là ai ?” Phêrô lên tiếng đáp : “Thầy là Đấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ-lão, các trưởng-tế, các luật-sĩ chối bỏ, và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên-bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn-đệ và quở trách Phêrô rằng : “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. Người tập họp dân chúng cùng các môn-đệ lại, và phán : “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc-âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

 


Suy niệm

LỜI TUYÊN XƯNG CỦA THÁNH PHÊRÔ

“Phêrô lên tiếng đáp : Thầy là Đấng Kitô.” (Mc 8, 29b)

Các môn đệ là những người đã đồng hành với Chúa, được lắng nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm. Chính các ông đã từng đặt câu hỏi về căn tính của Chúa: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4, 41). Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa đặt ra hai câu hỏi để giúp các ông tự tìm câu trả lời và gợi mở cho các ông về Đấng Kitô chân thật. Sau khi nghe các ông thuật lại những ý kiến, lời nhận định của dân chúng về mình, Chúa Giêsu muốn lắng nghe sự hiểu biết của các ông về bản thân Chúa. Phêrô đại diện cho các môn đệ đã xác tín mạnh mẽ: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8, 29b). Nhưng lời tuyên xưng của ông chưa trọn vẹn vì Đấng Kitô mà ông mong đợi vẫn là một vị vua huy hoàng, vinh quang theo kiểu thế gian. Bởi vậy, ngay sau đó, ông đã bị Chúa quở trách: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người” (Mc 8, 33). Tuy nhiên, lời tuyên xưng của Phêrô ít nhiều đã nhìn nhận Chúa là Đấng sẽ hoàn tất niềm hy vọng từ lâu đời của dân chúng. Đồng thời, nó cũng mở đầu cho một chuỗi những giáo huấn của Chúa về hình mẫu Đấng Kitô, Đấng sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết và đi đến vinh quang bằng con đường Thập giá. Như vậy, ai tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, tức là họ chấp nhận chia sẻ thân phận tôi tớ đau khổ và vác thập giá như Chúa.

Ngày hôm nay, Giáo hội vẫn cất cao lời tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Đấng thực hiện ơn cứu độ trọn vẹn cho con người bằng quyền năng và nhân danh Thiên Chúa. Hằng ngày, chúng ta được Chúa mời gọi trung thành tuyên xưng đức tin của mình trong mọi hoạt động của đời sống. Chúng ta chỉ có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa khi thờ phượng Chúa hết lòng, siêng năng lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chúng ta cần xác quyết mạnh mẽ niềm tin vào Đấng Kitô qua việc tham dự các cử hành phụng vụ, nhất là khi tuyên xưng đức tin bằng lời kinh Tin Kính. Mỗi ngày, chúng ta có thể tự chất vấn bản thân với câu hỏi của Chúa, “Còn con, con bảo Thầy là ai?” để kiểm tra cường độ yêu mến và mức độ tín thác vào Chúa ngõ hầu càng ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống làm con Chúa.

Lạy Chúa, Chúa biết đức tin của chúng con còn yếu kém. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, để sẵn sàng tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi gặp những gian nan và thử thách trong cuộc sống. Amen.


Comments are closed.