Danh mục: hạt cơm

Cũng là hạt cơm, nhưng sao khi ăn cơm bụi, con và nhanh thế, còn…