Quyết Định Thành Lập Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc